โครงการ “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมลำพูน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมลำพูน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำตัวแทนนักเรียนห้องส่งเสริมทักษะไทย-สังคม(ระดับชั้น ป.๕) จำนวน ๒๔ คน เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในงาน ตามโครงการ “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมลำพูน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ณ วัดมหาวัน
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผ่านทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
🏵🏵 กิจกรรมแสดงการสาธิตการวาดภาพศิลปะ(วาดกระจกกลับด้าน)โดย อ.โสภณ แสนคำงาม”สล่าหลังวัด”
🏵🏵 กิจกรรมการแสดงค่าวจ๊อย-เพลงซอวรรณกรรมของล้านนาโดยพ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ พร้อมคณะ