โครงการ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยี

นักเรียน ทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ การทำอาหาร และการประดิษฐ์ต่างๆ