โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวยุพิน นำปูนศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เภสัชกรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ (Mobile Unit for Food Safety) ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน

โดยการเก็บตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อน การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร และผู้สัมผัสอาหารและให้ความรู้เรื่องการ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสารปนเปื้อนในอาหารแก่นักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 30 คน