โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางเบญจพร เกษรพรม เภสัชกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เภสัชกรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ (Mobile Unit for Food Safety) ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน โดยการเก็บตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อน การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร และผู้สัมผัสอาหารและให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสารปนเปื้อนในอาหารแก่นักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 112 คน