โครงการอบเพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการอบเพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

🧚🧚🧚🧚🧚🧚🧚🧚🧚🧚

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมโครงการอบเพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดยกองการแพทย์ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน จนกระทั่งนำไปสู่การตัดสิบใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ผู้นำนักเรียนหรือนักเรียน อย. น้อย (ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ) โดยการอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารคุณธรรม38 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน