โครงการอบรมเพื่อจัดกิจกรรมแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (สำหรับครูปฐมวัย)

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อจัดกิจกรรมแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (สำหรับครูปฐมวัย)
🤝เพื่อนำไปสู่มาตรการและแนวทางส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้จากการฝึกอบรมมาขยายผลใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีและพัฒนาครูให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑