โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

👉👉 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณพระคุณ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง

สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน

กิจกรรมระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ดังนี้ 👇👇

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 27 มีนาคม 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2