โครงการอบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพ

โครงการอบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560
โดยมีนักเรียนตัวแทนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนในครั้งนี้โดย
1.เป็นตัวแทนอบรมในเรื่องสุขบัญัญัติ10ประการ
2.การดูแลสุขภาพฟัน
3.การตรวจหาสารอันตรายในอาหาร
4.การป้องกันโรคติดต่อ
สมุนไพรใกล้ตัว