โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างสรรค์

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1