โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมขน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมขน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมขน

    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดยกองการแพทย์ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ปัญหาการใช้ยา    และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมขน และพัฒนาความรู้ด้านยาให้กับภาคประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ผู้นำนักเรียนหรืกนักเรียน อย น้อย (ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ) และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยการอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารคุณธรรม ๓๖

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน