โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 1 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 1
สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ สมาคมสันนิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2562
บรรยายโดย ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก