โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 3 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยายโดย ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์