โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่2 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่2 ครั้งที่ 2 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยายโดย ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์