โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่1 ครั้งที่ 2 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยายโดย ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์