โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่2 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรรุ่นที่2 ครั้งที่ 1 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ สมาคมสันนิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 08 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
บรรยายโดย ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์