โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นโดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ โดยได้เชิญวิทยากจาก กลุ่มอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ (VCAP) ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้