โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่ม VCAP ลำพูน ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้