โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดงานพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดงานพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป