โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ

ในวัน เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้มีกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เพื่อการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน