โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย ค่ายคุณธรรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ภายใต้กิจกรรมต้นกล้าความดีศรีประตูลี้

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย ค่ายคุณธรรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ภายใต้กิจกรรมต้นกล้าความดีศรีประตูลี้ วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูน  ได้กำหนดจัดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย ค่ายคุณธรรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ภายใต้กิจกรรมต้นกล้าความดีศรีประตูลี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและสร้างห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ต่อไป