โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป้าหมายคือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากจากการตรวจคัดกรองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕      และผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตัวยตนเอง

และรับการรักษาอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดโรคในซ่องปาก ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้