แนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

อำไพ  วงศ์ใหญ่  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)

                                                                          โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

                                                                         

บทคัดย่อ

แนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ   1) วิเคราะห์ระดับความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 60 คน เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า   แนวทางการพัฒนาความเป็นครูมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านบทบาท ได้แก่ บุคลิกภาพที่ดี และคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) ด้านหน้าที่ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้นำ และ 3) ด้านคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ ความสามารถ  การใช้เทคโนโลยี และทักษะความรู้ในการพัฒนา สำหรับความเป็นเลิศของครูในศตวรรษที่ 21 คือ 1) ด้านเก่งคิด ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยี การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และมิติสัมพันธ์ 2) ด้านเก่งคน ได้แก่ ดนตรี ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การเข้าใจตนเอง 3) ด้านเก่งงาน ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ ความเข้าใจธรรมชาติ โดยมีระดับความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด หากพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของแนวทางการพัฒนาความเป็นครูทั้ง 3 ด้าน จากองค์ประกอบทั้ง 6 ประการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่  21  มีความสัมพันธ์กับความเป็นเลิศของครูในศตวรรษที่ 21 ทุกข้อ แต่สำหรับแนวทางการพัฒนาความเป็นครู   ทางด้านคุณลักษณะพิเศษจะมีความผกผัน กล่าวคือ ไม่สัมพันธ์กับด้านบทบาทของครู และด้านหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

คำสำคัญ :  แนวทางการพัฒนาครู, ความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย, ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

 

Abstract

The guidelines for the development of Thai language teachers to excellence in the 21st century aim to: 1) analyze the level of Thai language teachers to excellence in the 21st century and 2) study the development of Is a teacher of Thai language to excellence in the 21st century. The sample group used in the study is 60 Thai language teachers. Tools for research study This questionnaire is the development of a teacher in Thailand for excellence in the 21st century, the researchers collected data manually. And then analyzed by SPSS program for multiple regression analysis, mean, standard deviation And correlation coefficients The research found that The guidelines for the development of teachers are 3 elements: 1) role, namely good personality And morality, professional ethics 2) in front of which is learning management and leadership and 3) special features, including competence, use of technology And knowledge skills in development For the excellence of teachers in the 21st century is: 1) good thinking, namely language and technology Logical reasoning And relationship dimension 2) good people, ie music, relationships with others And self-understanding 3) good work, including body and muscle movements Nature understanding With the level of being a teacher of Thai language teaching to excellence in the 21st century. The overall picture is at the highest level if considering the relationship values ​​of the development of teachers as 3 aspects from all 6 elements found that All high criteria show that Guidelines for the development of Thai language teachers to excellence in the 21st century are related to the excellence of teachers in every 21st century, but for the development of teachers, the special features will be reversed. That is not related to the role of the teacher And in front of the Thai language teachers

Keywords: Teacher development guidelines, Thai language teachers, Excellence in the 21st century