แข่งขันโครงการเด็กเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2561


🎉
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ทีไ่ด้แข่งขันโครงการเด็กเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ผ่านเข้ารอบเป็นเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปแข่งระดับประเทศ
จำนวน 5 คน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.5
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ม.2