รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี AMPAI’s COURSE เพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดความรู้สู่ทักษะ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี AMPAI’s COURSE

เพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดความรู้สู่ทักษะ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

                                                                                                         อำไพ  วงศ์ใหญ่  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

บทคัดย่อ

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี AMPAI’s COURSE เพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดความรู้สู่ทักษะ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ                หาความต้องการจำเป็นของการเรียนรู้วรรณคดีไทย 2) นำมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย      3) ศึกษาการใช้และผลการใช้ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า         รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี AMPAI’s COURSE เพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดความรู้      สู่ทักษะมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย โดยนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยผ่าน www.ampaicourse.com ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 82 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประสบผลสำเร็จจนทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับ   มากที่สุด ด้วยการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบ AMPAI’s COURSE ที่สามารถต่อยอดทางปัญญาและถ่ายทอดความรู้สู่ทักษะได้

 

คำสำคัญ :  การเรียนรู้วรรณคดีไทยดิจิทัล,  AMPAI’s COURSE,  การต่อยอดปัญญา,  การถ่ายทอดความรู้

 

Abstract

Thai literary learning model using AMPAI’s COURSE digital technology to build and transfer knowledge to skills Pratoolee Municipal School, Lamphun Province With the objectives of 1) to study the basic information and to find the necessary needs of Thai literature learning 2) to design and develop the Thai literature learning model 3) study the use and use results and 4) study the satisfaction of Students from learning The study indicated that Thai literary learning model using AMPAI’s COURSE digital technology to enhance and transfer knowledge to skills is consistent with Thai education policy. By applying to develop the teaching and learning of Thai literature through www.ampaicourse.com With the achievement of 82 students having an average score after studying higher than the average score before studying By learning the Thai literature that the researcher created successfully until the students are satisfied at the highest level by learning Thai literature by using AMPAI’s COURSE digital technology that can extend the intellectual and transfer knowledge Can get skills

 

Keywords: Thai Digital Literary Learning, AMPAI’s COURSE, Wisdom Extension, Knowledge Transfer