เผยแพร่ผลงานวิชาการ

15 มกราคม 2562 ายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
1 พฤศจิกายน 2561 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
6 พฤษภาคม 2561 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักอัลกอริทึมเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
6 พฤษภาคม 2561 ผลการการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, จังหวัดลำพูน
1 กุมภาพันธ์ 2561 รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
1 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
8 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง มหัศจรรย์จังหวัดลำพูนสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
10 ตุลาคม 2560 รายงานผลการพัฒนาการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
10 ตุลาคม 2560 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ ๕E
10 ตุลาคม 2560 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองลำพูน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้