เผยแพร่ผลงานวิชาการ

7 มิถุนายน 2565 ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์
1 มิถุนายน 2565 อบรมขยายผลตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics
23 พฤษภาคม 2565 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
3 กุมภาพันธ์ 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน
28 มกราคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน
2 กรกฎาคม 2564 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน
23 มีนาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching)”
27 พฤศจิกายน 2562 แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
14 สิงหาคม 2562 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
31 กรกฎาคม 2562 แนวทางการพัฒนาความเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21