เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1 กุมภาพันธ์ 2561 รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
1 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
8 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง มหัศจรรย์จังหวัดลำพูนสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
10 ตุลาคม 2560 รายงานผลการพัฒนาการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
10 ตุลาคม 2560 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ ๕E
10 ตุลาคม 2560 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองลำพูน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
10 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด