เผยแพร่ผลงานวิชาการ

11 ตุลาคม 2565 ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน
6 ตุลาคม 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
5 สิงหาคม 2565 🌺 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยและสุนทรภู่🌺 ประจำปี 2565
27 กรกฎาคม 2565 โครงการ ๓ ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖)
22 กรกฎาคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
7 มิถุนายน 2565 ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์
1 มิถุนายน 2565 อบรมขยายผลตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics
23 พฤษภาคม 2565 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
3 กุมภาพันธ์ 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน
28 มกราคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน