วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมี

ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม