เทศบาลเมืองลำพูน ได้ผ่านการพิจารณาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองลำพูน ผ่านการพิจารณาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ด้านการศึกษา

จากการคัดเลือกของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)