“เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน”

                   โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน” จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน            ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เพื่อนักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดทำให้ลดโอกาสในการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้