เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน

และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน

        ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง (ศพอ.ก.) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักวาทศิลป์ เรียนรู้มารยาทไทย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม ณ วัดประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน