เข้าร่วมเปิด “เฮือนหริภุญชัย” ครั้ง ๒๐

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมเปิดโครงการ “เฮือนหริภุญชัย” ครั้ง ๒๐ ตามโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

โดยกำหนดกิจกรรมนำเสนอผลงานของศิลปินเมืองลำพูน และดำเนินการเปิดโครงการ “เฮือนหริภุญชัย” ครั้งที่ ๒๐ ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ศิลปินเมืองลำพูน พร้อมทั้งส่งเสริมบุคคลผู้สร้างสรรค์ศิลปะ

และนำเสนอผลงานของคนเมืองลำพูน