พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเทศบาลเมืองลำพูน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป