เขาพระสุเมรุจำลอง (Sumeru Mountain Model)

       Sumeru Mountain Model 

        “Sumeru Mountain” was orig   inated from Hindu located on southeast side of Phrathat Hariphunchai or located on west side of Tripitaka Hall. Aside Tripitaka Hall placed the statues of elephant crouching beside the pond with liveliness. Ponds in 4 directions in Buddhavas Area would have clear water all year long like ponds around Sumeru Mountain.

 

เขาพระสุเมรุจำลอง

“เขาพระสุเมรุ”นั้นมีที่มาจากศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย หรือตั้งทางทิศตะวันตกของหอไตร หรือข้างหอไตรมีรูปปั้นช้าง หมอบอยู่ข้องบ่อน้ำลักษณะมีชีวิตชีวามาก บ่อน้ำในเขตพุทธาวาสนี้มีประจำทั้ง ๔ ทิศ เป็นบ่อที่มีน้ำใสตลอดปีเทียบได้กับสระทั้งสี่ที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ เขาพระเสมรุ(สิเนรุ)จำลองขนาดย่อม ตั้งอยู่บนพื้นดินไม่มีฐานรองรับส่วนล่างก่ออิฐถือปูนเป็นทรงกลมระบายสีชาดแดง ด้านบนหล่อด้วยทองคำสำริดลดหลั่นขึ้นไปเป็นวงกต ๗ ชั้น ลักษณะของการล้อมรอบเขาพระสุเมรุทั้ง ๗ ชั้น ประกอบด้วย ๑.ยุคนธร ๒.อิสินธร ๓.กรวิน ๔.สุทัสสนะ ๕.เนมินทร๖.วินันตกะ ๗.อัสกัน ซึ่งชาวล้านนามีปะวัติความเป็นมาผูกพันกับ “นาค” อย่างมากเห็นได้จากความนิยมทำ “สัตตภัณฑ์” หรือเชิงเทียน ๗ ก้านประดิษฐานตามพระวิหารเพื่อใช้ในการสักการะไตรรัตน์ ระหว่างเขาแต่ละชั้นนั้นมีเกษียรสมุทรคั่นสลับ สัตตบริภัณฑ์นี้ช่างได้แกะสลักรูปเป็นรูปป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกอสูรที่ถูกพระอินทร์ขับไล่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดวงดึงส์ ลวดลายมีความละเอียดอ่อนในองค์ประกอบที่เป็นป่าไม้สัตว์และเหล่าอสูร ส่วนยอดบนสุดเป็นปราสาทหล่อสำริดปิดทอง ขนาดเล็กทรงหกเหลี่ยม แต่ละด้านมีซุ้มโขงเปิดโล่งถึงกันหมด ปราสาทจำลองนี้คือ ไพชยนต์ มหาปราสาท อันเป็นที่สถิตประทับของพระอิศวร หรือต่อมาถูกแปลงเป็นพระอินทร์ เทวดาในศาสนาพุทธที่มีหน้าที่คอยดูแลความสงบสุขให้แก่ชาวโลกทั้งยังคอยช่วยเหลือผู้มีบุญที่ตกทุกข์ได้ยาก