“ฮ่ำกะโลง อุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาคนสองวัย”

                                              🍁  “ฮ่ำกะโลง อุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาคนสองวัย” 🍁

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. เด็กชายอนุวัต สุริวงษ
2. เด็กชายราเชน แก้วมณี
3. เด็กชายพงศภัค ผัดสัก
4. เด็กชายภูมิณภัทร แซ่น้อย
5. เด็กหญิงเกวลิน กาพันธ์สิทธิ์
6. เด็กชายกรกริช เอวจักร
7. เด็กชายอดิเทพ แสนอัสวะ
👏👏 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกิจกรรม “ฮ่ำกะโลง อุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาคนสองวัย” ในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน