อุโบสถพระเจ้าทองทิพย์ (Phrajao Thongthip Ubosot)

Phrajao Thongthip Ubosot

 


           It was located outside the wall on east side. It was large-scale Ubosot where at least 150 monks could enter. It had portico at the front with 2-tiered roof and balcony on northern side- it’s influenced by Rattanakosin Style. This Ubosot was used to be monks’ assembly in lent and off-lent periods. Monks in Naimueang District will assemble here every year.


อุโบสถพระเจ้าทองทิพย์

            อุโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่นอกกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ บรรจุพระสงฆ์ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ รูป มีมุขยื่นด้านหน้า หลังคาซ้อนกัน ๒ ชั้น มีระเบียงเปิดพาไลด้านเหนือ-ใต้แบบรัตนโกสินทร์ ภายในมีค้ำยันรูปรูปหนุมานสู้กัน ๒ ตัว

            พระเจ้าทองทิพย์ พระประธารหล่อสำริดลงรักปิดทอง ศิลปะล้านนาสร้างราวสมัยพระเจ้าติโลกราชถึง สมัยพระยายอดเชียงราย ประดิษฐานในมณฑปโขงพระเจ้า ซึ่งพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดหนองหนาม ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระอุโบสถนี้ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ ในฤดูเข้าพรรษาและออกพรรษา โดยพระภิกษุสงฆ์เขตตำบลในเมืองจะมาประชุมกันเป็นปกติทุกปี