อบรม การ Swap test หรือการตรวจชุดคัดกรองการติดเชื้อโควิด – 19 โดยชุดตรวจ ATK

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน

เข้ารับการตรวจ ATKและอบรม การ Swap test หรือการตรวจชุดคัดกรองการติดเชื้อโควิด – 19 โดยชุดตรวจ ATK

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564