อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching)”

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสายฝน ไทยกรรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เรื่อง การนิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching)”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยวิทยากร ท่านดร.เจตนา เมืองมูล เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2564

ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้