กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สมาชิกกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายทินกร สุริวรรณ
สมาขิกกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายจักรพันธ์ อุ่นเรือนพิงค์
สมาขิกกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต
สมาขิกกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา