สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่องานวิจัย : สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวปนัดดา คงสมัย