สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ได้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  

        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศตำบลแม่เมาะ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรณธรณีวิทยาและธรรมชาติ ศึกษาศิลปวัฒนธรรรม วัดพระธาตุดอยพระฌาณ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นำโดยท่านนายกประภัส ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานด้านการจัดการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองต่อไป

🍀 สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 🍀