สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health)

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2560
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (moderate Class More Knowlede) เพื่อปรับเวลาเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ การคิดวิเคราะห์และมีคุณภาพการเรียนดังนี้ เตรียมความพร้อม ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ 21
ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ด้านที่ 1 พัฒนาสมองกระบวนการคิด Head ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จากจำนวนสถานศึกษา 6 แห่ง ทั่วประเทศซึ่งถือได้ว่า โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประสบความสำเร็จทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการเวลาเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ได้บริหารการจัดจากความสำคัญของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก และมุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพให้ความสำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในเรื่องการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ตามกรอบการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) กิจกรรมโครงงาน “Let’s join 13 amazing sacred sites at Wat Phrathat Hariphunchai,Lamphun”ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในครั้งนี้ ได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตำรา สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สถานที่จริง การฝึกปฏิบัติจริง และการจัดทำหนังสือนำท่องเที่ยว หนังสือสามมิติ แผนที่สามมิติ และจัดทำข้อมูลออนไลน์ผ่านการใช้เทคโนโลยี QR code
เรื่อง Let’s join 13 amazing sacred sites at Wat Phrathat HAriphunchai, Lamphun ผู้เรียนได้มีความรู้และได้ทราบข้อเท็จจริงสถานที่สำคัญทั้ง 13 แห่ง
ได้แก่
1) สิงห์คู่ ราชสีห์ หรือมิคราช
2) ซุ้มโขง หรือประตูโขง
3) พระวิหารหลวง
4) หอพระไตรปิฏก
5) เขาพระสุเมธจำลอง
6) องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย
7) สุวรรณเจดีย์ หรือปทุมวดีเจดีย์
8) หอกังสดาล
9) อุโบสถพระเจ้าทองทิพย์
10) วิหารพระพุทธ
11) วิหารพระละโว้
12) วิหารพระเจ้าทันใจ
13) วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย