ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์

                เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางทิพวรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดกรวด นำคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู สังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในระดับปฐมวัย(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมหรือประยุกต์ใช้ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และขับเคลื่อนองค์กร ทางโรงเรียนได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”