วิหารพระเจ้าทันใจ(PhrajaoThanjai)

       PhrajaoThanjai

It’s located in west side of Phrathat Hariphunchai where PhrajaoThanjai, the Buddha image in Kingdom Lanna in posture of standing and holding alms-bowl or “AumAo” as called by Lanna people, was placed inside.

 

 วิหารพระเจ้าทันใจ

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกขององค์พระธาตุหริภุญชัย ภายในประดิษฐานพระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปปฏิมาประทับยืนปางอุ้มบาตร หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า “ปางอุ้มโอ

เชื่อว่าจากการบูรณะวิหารพระเจ้าทันใจซึ่งประดิษฐาน “พระเจ้าทันใจ” องค์สำคัญยิ่งนี้เอง ที่ส่งผลให้ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้รับแนวคิดการสร้างปูชนียวัตถุและปูชนียสถานให้สำเร็จเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วฉับพลันทันด่วน เกิดความนิยมในการสร้าง “พระธาตุทันใจ” ที่สำเร็จภายในไม่กี่วัน และการสร้าง “พระเจ้าทันใจ” ประดิษฐานภายในวิหารต่างๆ ที่ท่านไปบูรณปฏิสังขรณ์