วิหารพระละโว้ (PhraLavoVihara)

     PhraLavoVihara         

It’s located on northern part of PhrathatHariphunchai and currently, it’s used to be the place for Dharma Practices of Buddhists that stayed at the temple during lent period. It was renovated many times and inside placed large standing Buddha image named “PhraLavo” from the legend of oral story of WatThongsaja.

It reflected relationship between Hariphunchai City and Lavo City such as WatPhrathat LampangLuang where affiliated cities of Hariphunchai Kingdom were in the same era of Queen Cham Dhevi.

                                                    

                                                             วิหารพระละโว้

            ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุหริภุญชัย ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศรัทธาสาธุชนที่ถืออุโบสถศีลนอนวัดระหว่างช่วงพรรษากาล ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เรียกว่า “พระละโว้” ตามตำนานเล่าว่าพระนางจามเทวีได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจากเมืองละโว้มาสององค์ องค์เล็กให้ประดิษฐานในวิหารเล็กวัดหลวง (คือวัดพระธาตุหริภุญชัย) แล้วประดิษฐานตุงให้กวัดแกว่งไปทั่วเมือง หากตุง (ธง) ไปติดตั้ง ณ บริเวณใดจะโปรดให้สร้างวัดอีกแห่ง ณ บริเวณนั้น พร้อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่ไปประดิษฐานในวิหารวัดนั้น นั่นก็คือ “วัดตุงสัจจะ” หรือวัดธงสัจจะ นั่นเอง

          มีข้อน่าสังเกตว่า ชื่อเรียก “วิหารพระละโว้” นี้ยังปรากฏอยู่ทั่วไปในเขตลำพูน-ลำปาง-เชียงใหม่ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างนครหริภุญชัยกับเมืองละโว้ เช่นที่วัดพระธาตุลำปางหลวง