วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้มีงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นภายในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยประธานในพิธีได้แก่ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และเหล่าคณะครูในโรงเรียน โดยมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นระดับมัธยมต้น โดยภายงานมีกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณ และเดินสวนสนาม