ร่วมมือทางวิชาการผลักดันจัดการเรียนการสอนโรโบติกส์ (หุ่นยนต์) ผ่าน Virtual Classroom

                                    วันนี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลเมือง ลำพูน                      นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.เจตนา เมืองมูล ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะครู

ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กับโรงเรียนห้องเรียนสากลไร้กำแพง เพื่อร่วมมือทางวิชาการผลักดันจัดการเรียนการสอนโรโบติกส์ (หุ่นยนต์) ผ่าน Virtual Classroom แนวความคิดการจัดการศึกษาแบบยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนให้เป็นสากล อาศัยความร่วมมือจากเอกชนในและนอกประเทศ มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านการสอนให้โรงเรียนรัฐบาลเกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับการศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21