รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อวิจัย :  รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย

                PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย   :  พิไลวรรณ  ซาวบุญตัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ปีที่วิจัย :  2560

บทคัดย่อ

รายงานรูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการเรียนรู้ สร้างและหาคุณภาพรูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุก และทำการศึกษาการใช้และผลการใช้รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุก จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการเรียนรู้และทักษะทางปัญญาเชิงรุกวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 35 ข้อ  2) Web Application การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3) แผนจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 แผน 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 14 ข้อ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test

ผลการวิจัย พบว่า แนวทางศึกษาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายการศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ มีความสอดคล้องกับ รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกแบบ PILAIWAN’s DIAMOND โดยนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่านWeb Application โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (27.82) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (16.83) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนรู้รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะทางปัญญาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เชิงรุกด้วย PILAIWAN’s DIAMOND โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด