รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด

ชื่อเรื่อง   :           รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่อผู้ศึกษา :        นางดวงใจ   ขาวสัก

ปีที่ศึกษา  :          2558