รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางดวงใจ ขาวสัก