รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง มหัศจรรย์จังหวัดลำพูนสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง มหัศจรรย์จังหวัดลำพูนสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

จัดทำโดย อารุณี เชาวนพูนผล