รายงานผลการพัฒนาการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน

ผู้ศึกษา           อำไพ  วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ   โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เทศบาลเมืองลำพูน

ปีที่จัดทำ        2559